โปรแกรมรับ - ส่ง หนังสือราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ประกาศ :
 ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ดาวน์โหลดไฟล์  หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมฯ
ดาวน์โหลดไฟล์  ระบบจองห้องประชุม 
ดาวน์โหลดไฟล์ ระบบตรวจสอบ e-mail ทั่วประเทศ 
รายการรับเอกสารทั้งหมด
    ค้นหา : ช่วงเวลา วันที่ - เฉพาะที่ยังไม่ได้รับ
  ลำดับ เลขที่รับ หน่วยงาน เลขที่หนังสือ สถานะ ชื่อหนังสือ ไฟล์  รับโดย ลงวันที่
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน  อบ85304/797 ปกติ ขอส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ ครั้งที่16    15 ธ.ค. 65
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน  อบ85304/816 ปกติ ขอความอนุคเราะห์ชุดปฐมพยาบาล การแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์    21 ธ.ค. 65
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน  อบ85302/819 ปกติ การชำระหนี้เงินกู้ยืม    26 ธ.ค. 65
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน  อบ85302/820 ปกติ การชำระหนี้เงินค่าหุ้นรายเดือน/การชำระหนี้    26 ธ.ค. 65
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน  อบ85302/821 ปกติ การชำระหนี้เงินกู้ยืม    26 ธ.ค. 65
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน  อบ85301/ว67 ปกติ การตรวจติดตามการจัดการและการดูแลความปลอดภัยในศพด.    8 ธ.ค. 65
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน  อบ85301/ว74 ปกติ ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์เพื่อร่วมในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566    26 ธ.ค. 65
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน  อบ85301/ว75 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566    26 ธ.ค. 65
 
- เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  อบ85702/1446 ปกติ แจ้งให้ลงนามแก้ไขสัญญาซื้อขายนม    28 ธ.ค. 65
 
10 
- องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน  อบ85301/ว76 ปกติ ขอเชิญเขา้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566    26 ธ.ค. 65
 
11 
- เทศบาลตำบลท่าช้าง   อบ 72201/ว001 ปกติ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาล    (เทศบาล) 3 ม.ค. 66
 
12 
- เทศบาลตำบลท่าช้าง   อบ 72201/ว001 ปกติ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาล    (เทศบาล) 3 ม.ค. 66
 
13 
- เทศบาลตำบลท่าช้าง   อบ 72201/ว001 ปกติ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาล    (เทศบาล) 3 ม.ค. 66
 
14 
- เทศบาลตำบลท่าช้าง   อบ 72201/ว001 ปกติ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาล    (เทศบาล) 3 ม.ค. 66
 
15 
- เทศบาลตำบลท่าช้าง   อบ 72201/ว001 ปกติ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาล    (เทศบาล) 3 ม.ค. 66
 
16 
- เทศบาลตำบลท่าช้าง   อบ 72201/ว001 ปกติ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาล    (เทศบาล) 3 ม.ค. 66
 
17 
- เทศบาลตำบลท่าช้าง   อบ 72201/ว001 ปกติ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาล    (เทศบาล) 3 ม.ค. 66
 
18 
- อำเภอวารินชำราบ  อบ 0023.26/ว1560 ด่วนที่สุด มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน    29 ธ.ค. 65
 
19 
-   อบ 79502/174 ปกติ ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร    2 ธ.ค. 65
 
20 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย  อบ 79502/175 ปกติ ขอใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร    2 ธ.ค. 65
 
21 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย  อบ 79502/176 ปกติ ขอส่งใบเสร็จรับเงิน    2 ธ.ค. 65
 
22 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย  อบ 79502/177 ปกติ หนังสือขอแก้ไขงบปี 65    16 ธ.ค. 65
 
23 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย  อบ 79502/178 ปกติ หนังสือขอแก้ไขงบปี 65    16 ธ.ค. 65
 
24 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย  อบ 79502/179 ปกติ หนังสือขอแก้ไขงบปี 65    16 ธ.ค. 65
 
25 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย  อบ 79502/180 ปกติ เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี    21 ธ.ค. 65
 
26 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย  อบ 79502/181 ปกติ ขอส่งใบถอนและรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี    26 ธ.ค. 65
 
27 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย  อบ 79502/182 ปกติ ขอส่งเช็คและรายละเอียดบัญชีเพื่อโอนเงิน    26 ธ.ค. 65
 
28 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย  อบ 79502/183 ปกติ ขอส่งเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม    26 ธ.ค. 65
 
29 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย  อบ 79502/184 ปกติ ขอส่งเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม    26 ธ.ค. 65
 
30 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย  อบ 79502/185 ปกติ ขอส่งเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม    26 ธ.ค. 65
 
31 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย  อบ 79502/186 ปกติ ขอส่งเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม    26 ธ.ค. 65
 
32 
- เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  อบ85701/1454 ปกติ ขอส่งคืนรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค1124 อบ    29 ธ.ค. 65
 
33 
- เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  อบ85701/1455 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ยืมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-2882    29 ธ.ค. 65
 
34 
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ  อบ89801/1 ปกติ การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( cctv) ในเขตตำบลหนองทันน้ำ    รอไฟล์ 3 ม.ค. 66
 
35 
- เทศบาลตำบลโพนงาม*  อบ 86003/26 ปกติ ส่งตัวอย่างคอนกรีต ขยายไหล่ทาง บ้านนางคำผิน บุญใหญ่ หมู่ที่ 13    (เทศบาล) 3 ม.ค. 66
 
36 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
 
37 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
 
38 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
 
39 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
 
40 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
 
41 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
 
42 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
 
43 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
 
44 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
 
45 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
 
46 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
 
47 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
 
48 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
 
49 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
 
50 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อบ 85601/ว1528 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566    27 ธ.ค. 65
  Page : [1] 2  3  4 . . .  1422     
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ติดต่อสอบถาม กรุณส่งเมลล์มาที่ E_MAIL : opsinchai@gmail.com
Last updated : 04-August-2012 2:32 PM